Publikatsioonid


Keijo Lindeberg – Ettevõtte omakapital seadusega kooskõlla

21.10.2014 Omakapitaliga seonduv muutub sageli aktuaalseks pärast majandusaasta aruannete esitamist, kui äriregister juhib tähelepanu sellega seotud probleemidele. Tegelikult peab juhatus omakapitali seadusele vastavust jälgima pidevalt. Omakapitali suurusega seonduvat reguleerivad peamiselt äriseadustiku (ÄS) §-d 176 ja 301, mille kohaselt, kui: •osaühingul või aktsiaseltsil on netovara vähem kui pool osa- või aktsiakapitalist; või •osaühingul on...
Loe edasi...

Keijo Lindeberg – Vaata, mille eest advokaadile maksad

25.08.2014 Mitmed Eesti advokaadibürood küsivad kliendilt lisaks tunnitasule ka erinevate büroo üldkulude katmist. Arvel kajastub see üldjuhul real „büroo üldkulu“, „büroo üldkulu seoses õigusabi osutamisega“ vms ning üldkulu suurus on enamasti protsent arve kogusummast (enamasti 3-5%). Riigikohus on 31. juulil 2014. a haldusasjas nr 3-3-1-28-14 tehtud lahendis rõhutanud, et põhjendatud menetluskuluks...
Loe edasi...

Keijo Lindeberg – Kuidas karistada töötajat

25.08.2014 Tööandjal on kehtiva õiguse kohaselt mitmeid võimalusi reageerida töötajatepoolsetele rikkumistele. Kuni 30.06.2009. a kohaldati töötajatele töötajate distsiplinaarvastutuse seadust, mis reguleeris töötajatele distsiplinaarkaristuste määramist. Viidatud seadus on küll tänaseni kehtiv, kuid alates 01.07.2009. a kohaldub see üksnes ametnikele avalikus teenistuses ja muudel seadusega ettenähtud juhtudel, kuid mitte töölepinguga töötavatele töötajatele. Seega...
Loe edasi...