Intellektuaalne omand


Nõustame kliente kõigis intellektuaalse omandiga seotud küsimustes.

Tänapäeval on oluline reguleerida intellektuaalomandiga seotud õigusi ja kohustusi enamikes lepingutes, näiteks töölepingutes ja  käsunduslepingutes, ettevõtete vahelistes koostöölepingutes, mis on seotud kaubamärkide kasutamisega jms ja samuti näiteks äriühingu asutajate/osanike lepingus. Intellektuaalne omand on kõige lihtsamas ja laiemas tähenduses igasuguse loomingulise töö tulemus. Selle all mõeldakse kõiki neid resultaate, mis tulenevad inimese vaimsest ja intellektuaalselt tegevusest (ideed, luuletused, maalid, leiutised, avastised, riist- ja tarkvara, uus tehnoloogia jne).

 Pakume õigusabi mitmes intellektuaalomandit puudutavas valdkonnas. Näiteks:

– analüüsime ettevõtte olemasolevaid lepinguid eesmärgiga leida üles puudused intellektuaalse omandiga seotud küsimustes;
– nõustame klienti temale kõige optimaalsema ja sobiva intellektuaalse omandi strateegia koostamisel;
– aitame intellektuaalset omandit registreerida ja kaitsta;
– registreeritavad tööstusomandid (patent, kasulik mudel, kaubamärk, geograafiline tähis jt);
– mitteregistreeritavad tööstusomandid (üldtuntud kaubamärk, ärisaladus, tööstusdisainlahendus Euroopa  Ühenduses
– esindame kliente nii patendiametis kui rahvusvahelistes intellektuaalomandi organisatsioonides
– nõustame ja esindame kliente autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õigustega seotud küsimustes
– nõustame ja aitame kliente ärisaladuse kaitsmisel;
– koostame lepinguid intellektuaalse omandi loomiseks, omandamiseks, võõrandamiseks, litsentsimiseks;
– koostame intellektuaalomandit käsitlevad sätted töö- ja käsunduslepingutesse.