Andmekaitse


Eraelu puutumatus ja au teotamine

Esindame kliente vaidlustes, mis on seotud eraelu puutumatuse põhimõtte rikkumisega (seoses isikuandmete kaitsega) ning vaidlustes, kus küsimusi tekitab isiku kohta avaldatud informatsiooni avaldamise õiguspärasus.

Andmesubjekti õigused ja andmetöötleja kohustused

Nõustame kliente küsimustes, mis puudutavad andmesubjekti õigusi ning andmetöötleja kohustusi isikuandmete töötlemisel. Aitame kliendil koostada andmesubjekti õigustest tulenevaid teabenõudeid andmetöötlejale. Tuvastame isikuandmete töötlemisel toimepandud andmesubjekti õiguste rikkumisi ning esindame klienti nii kohtuvälistes läbirääkimistes kui ka kohtumenetluses.

Töösuhtes isikuandmete töötlemine

Nõustame nii töötajaid kui tööandjaid erinevates isikuandmete töötlemist puudutavates küsimustes, mh küsimustes, mis puudutavad tööandja õigust jälgida töösuhte raames töötaja poolt sidevahendite kasutamist. Esindame kliente ka isikuandmete töötlemise nõuete rikkumisest tulenevates vaidlustes.

Asutusesiseste eeskirjade koostamine

Nõustame kliente asutusesiseste isikuandmete töötlemist puudutavate eeskirjade koostamisel. Vajadusel hindame juba olemasolevate isikuandmete töötlemise eeskirjade vastavust kehtivatest õigusaktidest tulenevatele nõuetele.

Andmeturve ja andmete töötlemise registreerimine

Nõustame kliente küsimustes, mis puudutavad isikuandmete töötlemise turvalisust ning andmete töötlemise registreerimise ja andmete säilitamise regulatsiooni.

Privaatsustingimused

Nõustame erinevaid teenusepakkujaid nõuetel vastavate privaatsustingimuste, küpsiste teavituste ning andmesubjekti nõusolekuvormi koostamisel. Vajadusel hindame juba olevaolevate dokumentide vastavust kehtivatest õigusaktidest tulenevatele nõuetele.

Järelevalve

Esindame kliente järelevalvemenetluses (nii kliente, kelle isikuandmeid on töödeldud reegleid rikkudes kui ka kliente, kellele isikuandmete töötlemise reeglite rikkumist ette heidetakse).