Kliendilepingu üldtingimused


ÕIGUSTEENUSE OSUTAMISE ÜLDTINGIMUSED

Versioon 2021.1
Kehtivad alates 16.04.2021

Mõisted

 1. Büroo – Advokaadibüroo LINDEBERG OÜ, registrikood 14354670.
 2. Klient – Füüsiline või juriidiline isik, kellele Büroo osutab õigusteenuseid.
 3. Advokaat – Büroos töötav Eesti Advokatuuri liikmeks olev vandeadvokaat või vandeadvokaadi abi, kes osutab Kliendile õigusteenuseid.
 4. Pool – Büroo või Klient.
 5. Pooled – Büroo ja Klient.
 6. Ülesanne – Büroo poolt Kliendile pakutav õigusteenus.
 7. Tellimuskiri – Kliendi poolt Büroole saadetud päring, milles sisaldub Ülesande kirjeldus.
 8. Üldtingimused – Käesolev õigusteenuse osutamise üldtingimuste dokument.
 9. Kliendileping – Poolte poolt allkirjastatud leping, kus on fikseeritud Ülesande täitmise eritingimused ning muud erikokkulepped võrreldes Üldtingimustega.
 10. Leping – Lepingu moodustavad Üldtingimused, Kliendileping ja Kliendi poolt Büroole antud Ülesanne, mille Büroo on täitmiseks võtnud.

Lepingu ese

 1. Kui Kliendilepingus ei ole sätestatud teisiti, on Ülesandeks järgmised Büroo poolt Kliendile osutatavad kvaliteetsed õigusteenused:
  • Kliendi igapäevane õigusnõustamine;
  • Kliendi nõustamine ja esindamine kohtumenetlustes ja suhetes teiste isikutega;
  • Kliendi jaoks ning Kliendi juhistest lähtudes dokumentide koostamine;
 2. Kokkuleppel Kliendiga, sealhulgas, kuid mitte ainult, Kliendi Tellimuskirja alusel, osutab Büroo Kliendile ka eelpool nimetamata õigusteenuseid.
 3. Kui Pooled pole leppinud kokku teisiti, osutab Büroo Ülesande täitmise raames Kliendile üksnes õigusteenuseid ja Büroo ei osuta Kliendile raamatupidamis- ja finantsteenuseid ega ka varade väärtuse hindamisega ja maksudega seotud teenuseid.
 4. Ülesande täitmise käigus teiste riikide õigusaktide ja kohtupraktika osas antud hinnangud ei ole ühelgi juhul käsitletavad õigusteenusena ja Büroo ei vastuta ühelgi juhul nimetatud välisriigi õigusega seotud hinnangute õigsuse eest.
 5. Ülesande täitmise ajakulu hulka kuuluvad kõik Ülesande täitmisega faktiliselt seotud tegevused, sealhulgas, kuid mitte ainult, õigusdokumentide koostamine, Kliendi poolt saadetud materjalidega tutvumine, suhtlus Kliendi, kohtu ja Kliendi vastaspoolega, Advokaadi töökohast Kliendi või Kliendi vastaspoole juurde või kohtusse sõitmine, kohtuistungiks ja kohtumiseks valmistumine jms.
 6. Ülesande on Büroo nimel täitmiseks võtnud Kliendilepingus või Büroo poolt Tellimuskirja vastuses märgitud Advokaat.
 7. Advokaat võib omal äranägemisel kaasata Ülesande täitmisele ka teisi Büroo töötajaid. Ülesande täitmisele kaasatud Büroo töötajatele laienevad samad õigused ja kohustused, milles pooled on kokku leppinud Ülesande täitmiseks võtnud Advokaadi suhtes, ulatuses, milles need ei lähe vastuollu käesolevates Üldtingimustes sätestatuga.
 8. Juhul, kui Ülesande on täitmiseks võtnud vandeadvokaadi abi, on Klient teadlik, et vandeadvokaadi abi täidab Ülesannet vandeadvokaadist patrooni juhendamisel.
 9. Büroo töötajad, kes ei ole Eesti advokatuuri liikmed, ei osuta õigusabiteenust, vaid üksnes assisteerivad Advokaati Ülesande täitmisel.
 10. Büroo, kaasates Ülesande täitmisele ka teisi Büroo töötajaid, vastutab nende tegevuse eest. Advokaadi suhtes sätestatud õigused ja kohustused kehtivad ka Büroo suhtes ja vastupidi, ulatuses, milles see ei ole vastuolus nende õiguste ja kohustuste olemusega.

Ülesande maksumus ja tasumine

 1. Klient tasub Büroole Ülesande täitmise eest tunnihinna alusel, mis on lepitud kokku Kliendilepingus või mille on Büroo Kliendile teatanud Tellimuskirja vastuses.
 2. Klient hüvitab Büroole kõik kulud,  mis on tekkinud seoses Ülesande täitmisega (näiteks riigilõivud, paljundamine, päringud registrist jms).
 3. Klient kohustub Ülesande täitmisega seotud sõitudeks kuluva aja eest tasuma 50% tunnihinnast. Ajakulu arvutamisel lähtutakse Advokaadi töökohaks oleva Büroo kontori asukohast.
 4. Kui Kliendilepingus või selle lisas pole teisiti kokku lepitud, ei ole Büroo esialgne hinnang Ülesande maksumuse kohta Büroole siduv ning seda ei käsitleta siduva hinnapakkumisena. Klient kinnitab, et on teadlik, et enamikel juhtudel pole võimalik teha Kliendile siduvat hinnapakkumist, kuna sageli sõltub Ülesande täitmise maht asjaoludest, mida Büroo ei saa mõjutada (näiteks vaidluse või koostatava lepingu teise poole või kohtu tegevusest). Büroo hinnapakkumine on siduv üksnes juhul, kui Pooled on leppinud kokku Ülesande fikseeritud maksumuses ning see on fikseeritud Kliendilepingus või selle lisas.
 5. Bürool on õigus kokkulepitud tunnihinda ühepoolselt muuta kuni kaks korda kalendriaastas, teatades sellest Kliendile vähemalt 30 päeva ette.
 6. Kui Kliendile pole rohkem kui 6 kuu jooksul Büroo poolt õigusabiteenuseid osutatud ning pärast Kliendile viimase arve esitamist on Büroo tunnihind muutunud, teavitab Büroo Klienti uuest tunnihinnast enne, kui alustab uuesti Kliendile õigusteenuste osutamist, ilma et rakenduks 30-päevane etteteatamise kohustus.
 7. Kui Klient ei nõustu esialgselt kokkulepitust erineva tunnihinna alusel Ülesande täitmise eest tasu maksma, on kummalgi poolel õigus Leping üles öelda. Lepingu ülesütlemine ei vabasta Klienti ülesütlemise hetkeni Ülesande täitmise ja sellega seotud kulude eest esitatava või esitatud arve tasumise kohustusest.
 8. Juhul, kui Klient teeb Büroole ja/või Advokaadile ülesandeks Ülesande täitmise või avaldab Ülesande täitmiseks vajaliku informatsiooni vähem kui kolm tööpäeva enne Ülesande täitmise tähtpäeva, siis võib Büroo Ülesande keerukuse või materjalide suure hulga tõttu korrutada tunnihinna 1,5-ga. Sellest teavitab Büroo Klienti ning kui Klient ei ole nõus teenuse eest maksma uue tunnihinna alusel, on Bürool ja Advokaadil õigus keelduda Ülesande täitmisest.
 9. Klient kinnitab, et Ülesande täitmisel on Advokaadi ülesandeks teha kõik vajalik Ülesande eesmärgi saavutamiseks. Klient kinnitab, et on teadlik, et kui Advokaat peab Ülesande täitmisel lähtuma Kliendi määratud eelarvest, kohustub Klient informeerima sellest Advokaati ja Bürood e-kirja teel või Pooled fikseerivad kokkulepitud eelarve Kliendilepingus või selle lisas.
 10. Klient kohustub tasuma Büroole Ülesande ja selle täitmise käigus kantud kulutuste eest Büroo poolt esitatud arvete alusel.
 11. Bürool on igal ajal õigus nõuda Kliendilt ettemaksu Büroo määratud ulatuses ning keelduda Ülesande täitmisest kuni ettemaksu laekumiseni Büroo arvelduskontole.
 12. Büroo esitab Kliendile Ülesande täitmise eest arve pärast esmast konsultatsiooni Kliendiga või enne Kliendile Ülesande täitmise raames koostatud dokumendi kavandi saatmist või enne kohtule või Kliendi vastaspoolele dokumendi saatmist või enne kohtuistungit või kohtumist Kliendi vastaspoolega või pärast Ülesande konkreetse etapi lõppemist (näiteks pärast kohtule menetlusdokumendi esitamist) või järgneva kalendrikuu alguses.
 13. Kui Büroo esitab Kliendile arve pärast esmast konsultatsiooni Kliendiga või enne Kliendile Ülesande täitmise raames koostatud dokumendi kavandi saatmist või enne kohtule või Kliendi vastaspoolele Ülesande täitmise raames koostatud dokumendi saatmist või enne kohtuistungit või kohtumist Kliendi vastaspoolega, on Bürool õigus keelduda Ülesande täitmisel edasiste toimingute tegemisest (sealhulgas, kuid mitte ainult, Ülesande täitmise raames dokumentide koostamine, Kliendile dokumentide kavandite saatmine, kohtule või Kliendi vastaspoolele dokumentide esitamine, kohtuistungil või läbirääkimistel osalemine) enne Kliendi poolt arve tasumist, kui Büroo on Kliendile koos arvega vastava teavituse saatnud.
 14. Arvele lisatakse aruanne teostatud toimingute ja selleks kulunud aja ning kulude kohta. Kui Kliendile saadetakse Kliendi soovil e-arve, kajastab e-arve üksnes arve perioodi tegevuste kogusummat ning aruanne teostatud toimingute ja selleks kulunud aja ning kulude kohta saadetakse Kliendile eraldi e-kirjaga.
 15. Klient kohustub arve tasuma Büroo arveldusarvele või sularahas Büroo Tallinna või Tartu kontoris 5 tööpäeva jooksul pärast arve saamist.
 16. Büroo poolt Kliendile saadetavad arved loetakse Kliendi poolt aktsepteerituks, kui Klient ei ole 5 tööpäeva jooksul arve kättesaamisest arve kohta pretensiooni esitanud.

 Poolte õigused ja kohustused

 1. Büroo kohustub täitma oma Ülesannet Kliendi parimatest huvidest lähtuvalt ning vajaliku hoolsusega, oma parimate teadmiste, võimete ning kogemuste kohaselt, järgides advokatuuriseadusest tulenevaid kohustusi ja advokaadi kutse-eetika nõudeid.
 2. Ülesande täitmisel kohustub Büroo järgima Kliendi asjakohaseid juhiseid.
 3. Büroo poolt antav õigusabi ning Büroo poolt koostatud dokumendid on koostatud lähtudes Kliendi poolt antud Ülesandest ning mõeldud kasutamiseks ainult Kliendile ning ainult Ülesande raames, mitte muudes küsimustes.
 4. Büroo ei taga konkreetse tulemuse saavutamist ning Advokaat ei ole kohustatud pärast Ülesande täitmist koostatud dokumente parandama ega täiendama seoses õigusaktide muutmise ega kehtetuks tunnistamise, kohtupraktika kujunemise ega muude asjaolude muutumisega.
 5. Klient kohustub tegema Bürooga igakülgset koostööd ning edastama Büroole tähtaegselt Ülesande täitmiseks vajaliku informatsiooni ja dokumendid.
 6. Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Bürood Kliendile kolmandate isikute (sh kohtu) poolt saadetud dokumentidest ja teadetest, mis on vähemalgi määral seotud Büroo poolt täidetava Ülesandega.
 7. Advokaadil on õigus esindada ja kaitsta Klienti kohtus, kohtueelses menetluses ja mujal nii Eestis kui välisriikides. Klient  annab vajadusel esindusõiguse tõendamiseks Büroole edasivolitamisõigusega volikirja.

 Kliendi vastutus

 1. Arve tasumisega viivitamise korral kohustub Klient tasuma viivist 0,065% arve tasumisega viivituses oldud summalt päevas kuni arve täieliku tasumiseni.
 2. Kui Klient on arve tasumisega viivituses, on Bürool ühepoolselt õigus peatada Kliendile igasuguse õigusteenuse osutamine (sealhulgas, kuid mitte ainult, Kliendi esindamine või kaitsmine kohtus) ning kui Klient on arve tasumisega viivituses vähemalt 5 tööpäeva, on Bürool õigus Leping tervikuna üles öelda ilma Lepingus sätestatud etteteatamistähtaega järgimata. Samuti on Bürool õigus pidada kinni Kliendile õigusabiteenuse raames kogutud ja koostatud dokumendid (sealhulgas, kuid mitte ainult, Kliendi poolt esitatud originaaldokumendid) kuni Kliendi poolt võlgnevuse täies ulatuses tasumiseni. Kui Büroo peatab õigusteenuse osutamise või ütleb Lepingu üles, saadab Büroo Kliendile vastava teate vähemalt 24 tundi enne Kliendi asjas istungi toimumist või menetlustähtaja saabumist.
 3. Kui Klient on arve tasumisega viivituses vähemalt 30 kalendripäeva, on Bürool õigus loovutada Kliendi vastu olevad nõuded sissenõudmiseks inkassoettevõttele või pöörduda võlgnevuse sissenõudmiseks kohtu poole. Sellisel juhul kannab Klient ka kõik võla sissenõudmisega kaasnevad kulud. Klient on teadlik ja on nõus, et Büroo edastab inkassoettevõttele vajalikus mahus ka dokumendid, mis tõendavad Kliendile õigusteenuse osutamist ning Kliendile osutatud õigusteenuse mahtu ning seda ei loeta Büroo poolt Kliendi suhtes konfidentsiaalsuskohustuse rikkumiseks.
 4. Klient kinnitab, et on teadlik ja nõustub, et olukorras, kus Klient on Büroole arvete tasumisega viivituses üle 60 kalendripäeva, on Bürool õigus avalikustada Kliendi nimi ja sünniaeg internetis Büroo võlgnikuna (sh inkassoteenuseid pakkuva ettevõtte veebilehel).

Büroo vastutus

 1. Büroo vastutab solidaarselt Ülesande täitmiseks võtnud Advokaadiga ainult tahtluse või raske hooletusega Kliendile Ülesande täitmisel tekitatud kahju eest.
 2. Büroo vastutab Ülesande täitmisel Kliendile tahtluse või raske hooletusega tekitatud otsese varalise kahju eest summa ulatuses, mis on Kliendi poolt Büroole makstud Ülesande täitmise eest ning mis ei ületa advokaadi kutsekindlustusega määratud maksimaalse hüvitamise ülempiiri. Büroo ei vastuta ühelgi juhul saamata jäänud tulu ega mittevaralise kahju eest.
 3. Büroo ei vastuta ühelgi juhul Kliendile tekkinud kahju eest olukorras, kus Büroo on kooskõlas Lepinguga peatanud Kliendile õigusteenuste osutamise ja Ülesande täitmise.
 4. Büroo ei ole kohustatud kontrollima Kliendi poolt avaldatud teabe ja dokumentide õigsust ning Büroo ei vastuta Kliendi poolt esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest.
 5. Büroo ei vastuta kohustuste täitmisega hilinemise eest, kui rikkumist ei olnud võimalik mõistlikult vältida, sealhulgas, kuid mitte ainult, olukorras, kus kohustuse täitmiseks oli vajalik eelnev Kliendi poolne tegu ning Klient vajalikku tegu ei teinud või Kliendi teo ja Büroo poolse kohustuse täitmise tähtaja vahele jäi ebamõistlikult lühike ajavahemik. Sellisteks Kliendi tegudeks on muu hulgas, kuid mitte ainult, kohustus esitada Ülesande täitmiseks vajalikud andmed ja dokumendid, kohustus tasuda riigilõiv, kohustus tasuda Büroole ettemaksuarve jms.
 6. Büroo vastutab üksnes Kliendi ees ja ei kanna vastutust mistahes kolmandale osapoolele tekkida võivate kahjude eest.

Lepingu lõpetamine

 1. Leping on sõlmitud tähtajatult. Mõlemal Poolel on õigus Leping igal ajal lõpetada, teatades sellest teisele Poolele kirjalikult ette vähemalt 5 päeva. Pooltel puudub käesolevas Lepingus sätestatud juhtudel kohustus etteteatamistähtaega järgida.
 2. Bürool on õigus erakorraliselt etteteatamistähtaega järgimata Leping üles öelda, kui majandus- või kutsetegevuses tehtavas tehingus osalev isik või Klient ei esita, hoolimata sellekohasest nõudmisest, dokumente ja asjakohast teavet või kui esitatud dokumendid ja andmed ei kõrvalda kohustatud isiku kahtlust, et tehingu või ärisuhte eesmärgiks võib olla rahapesu või terrorismi rahastamine.

Isikuandmete kaitse

 1. Büroo kogub ning töötleb Kliendi isikuandmeid Lepingus sätestatud eesmärkidel ja korras. Kliendi isikuandmete töötlemine on eelduseks Büroo poolt Ülesande täitmisele.
 2. Kliendi andmete vastutavaks töötlejaks on Advokaadibüroo LINDEBERG OÜ (registrikood 14354670).
 3. Büroo kogub ning töötleb Kliendi isikuandmeid Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks, arvete esitamiseks, raamatupidamise ja muude büroosiseste infosüsteemide haldamiseks, turunduseks ning seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.
 4. Büroo säilitab Kliendi isikuandmeid Euroopa Liidus asuvas andmekeskuses. Kliendi andmeid säilitatakse kuni Lepingu kehtivuse lõpuni või kuni see on Büroo jaoks vajalik seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks või vaidluse lahendamiseks.
 5. Kliendi isikuandmed ning muu klienti puudutav teave, mida Büroo on saanud seoses Ülesande täitmisega, on konfidentsiaalne ning ei kuulu avalikustamisele kolmandatele osapooltele, v.a. juhul kui selleks on olemas Kliendi nõusolek või selles on kokku lepitud Lepingus või teabe avaldamiseks on olemas seadusest tulenev alus.
 6. Konfidentsiaalsuskohustus ei laiene teabele, mis on eelnevalt avalikustatud või mille avaldamine on vajalik Ülesande täitmiseks (näiteks dokumentide ja informatsiooni edastamine kohtule, notarile, tõlgile, riigiasutusele jt) või Kliendi võlgnevuse sissenõudmiseks.
 7. Kliendil on õigus igal ajahetkel nõuda Büroolt oma isikuandmete muutmist, ebaõigete isikuandmete parandamist ning ebaõigete isikuandmete kustutamist.
 8. Kliendil on õigus igal ajahetkel nõuda Büroolt oma andmete edastamist endale või kolmandale osapoolele, teavitades sellest Bürood kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
 9. Klient annab Kliendilepingu allkirjastamisega nõusoleku Büroo poolsete uudiskirjade, õiguslike ülevaadete jm e-kirjade saamiseks. Kliendil on igal ajal õigus käesolevast nõusolekust loobumiseks, teatades sellest Büroole e-kirja teel aadressil info@lindeberg.legal.

 Teabevahetus

 1. Pooled lepivad kokku, et Bürool on õigus saata Kliendile dokumente ning muud konfidentsiaalset infot e-posti teel ning selline info ei pea olema krüpteeritud.
 2. Büroo ei vastuta mistahes seadmete, tarkvara, dokumentide ja teabe kadude või kahjustuste eest, mis võivad tekkida Büroo poolt teabe ja dokumentide Kliendile edastamisel, kättesaamisel või kasutamisel.
 3. Kõik pretensioonid teise Poole tegevuse või tegevusetuse kohta esitatakse teisele Poolele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
 4. Kõik Poole poolt teisele Poolele e-posti vahendusel Kliendilepingus märgitud e-postiaadressile saadetud teated loetakse kättesaaduks kahe tööpäeva jooksul pärast e-kirja saatmist.
 5. Pool teatab teisele Poolele viivitamata Kliendilepingus märgitud kontaktandmete muutumisest.

Kohalduv õigus ja vaidluste lahendamine

 1. Lepingule kohaldub Eesti õigus, st lõplikuks kohalduvaks õiguseks on Eesti õigus.
 2. Lisaks Lepingus kokkulepitule lähtuvad Pooled kehtivatest õigusaktidest, Büroo tegevust ja advokaadi kutsetegevust reguleerivatest õigusaktidest, sh Eesti advokatuuri eetikakoodeksist.
 3. Lepingust tulenevad vaidlused püüavad Pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus või maksekäsu kiirmenetluse korral Pärnu Maakohtus.

Lõppsätted

 1. Kliendilepingu või selle lisa muutmine toimub ainult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
 2. Kliendileping ja kõik selle lisad on konfidentsiaalsed ning Kliendilepingu ja selle lisade avalikustamine kolmandatele isikutele on lubatud vaid teise Poole eelneval nõusolekul, välja arvatud juhul, kui vastav kohustus tuleneb seadusest.
 3. Lepingu üksiku sätte kehtetus või tühisus ei too kaasa kogu Lepingu või Lepingu teiste sätete kehtetust.

Üldtingimuste muutmine

 1. Bürool on õigus igal ajal Üldtingimusi ühepoolselt muuta.
 2. Büroo teatab Kliendile Üldtingimuste muutmisest vähemalt 30 kalendripäeva ette ning Üldtingimuste muudatused ka Büroo veebilehel www.lindeberg.legal.
 3. Kui Klient ei nõustu Üldtingimuste muutmisega, võib Klient Lepingu etteteatamistähtaega järgimata üles öelda.