Kliendilepingu üldtingimused


 ADVOKAADIBÜROO LINDEBERG ÜLDTINGIMUSED

Alltoodud (üld)tingimusi kohaldatakse Advokaadibüroo LINDEBERG poolt osutatavatele õigusteenustele, kui kirjalikult pole kokku lepitud teisiti.

ÕIGUSTEENUSE OSUTAMINE

 1. Käesolevate üldtingimuste tähenduses on õigusabiteenuse osutajaks Advokaadibüroo LINDEBERG OÜ (registrikood 14354670, aadress Kentmanni 6, 10116 Tallinn, e-post info@lindeberg.legal; edaspidi Büroo).
 1. Büroo nimel osutavad õigusabiteenust üksnes Eesti Advokatuuri liikmed, st vandeadvokaadid, vandeadvokaadi vanemabid ja vandeadvokaadi abid (edaspidi Advokaat). Õigusabiteenust osutades tekitatud kahju eest vastutavad Büroo ja Advokaat solidaarselt.
 1. Õigusabiteenuse saajaks käesolevate üldtingimuste tähenduses loetakse füüsilist või juriidilist isikut, kellele Büroo osutab õigusabiteenuseid poolte vahel sõlmitud kliendilepingu kohaselt või mõnel muul õiguslikul alusel (edaspidi Klient).
 1. Õigusabiteenust (edaspidi Ülesanne) osutab Kliendile Büroo nimel kokku lepitud Advokaat, vajadusel kaasab Advokaat Ülesande täitmisele ka teisi Büroo töötajaid. Ülesande täitmisele kaasatud Büroo töötajatele laienevad samad õigused ja kohustused, milles pooled on kokku leppinud Advokaadi suhtes, ulatuses, milles need ei lähe vastuollu käesolevates tingimustes sätestatuga.
 1. Ülesande täitmise eest vastutab vandeadvokaat. Vandeadvokaadi vanemabid ja vandeadvokaadi abid töötavad patrooni juhendamisel. Büroo töötajad, kes ei ole Eesti Advokatuuri liikmed, ei osuta õigusabiteenust, vaid üksnes assisteerivad Advokaati Ülesande täitmisel.
 1. Advokaat, kaasates Ülesande täitmisele ka teisi Büroo töötajaid, vastutab nende tegevuse eest. Advokaadi suhtes sätestatud õigused ja kohustused kehtivad ka Büroo suhtes ja vastupidi, ulatuses, milles see ei ole vastuolus nende õiguste ja kohustuste olemusega.
 1. Büroo kohustub täitma oma Ülesannet Kliendi parimatest huvidest lähtuvalt ning vajaliku hoolsusega, oma parimate teadmiste, võimete ning kogemuste kohaselt, järgides advokatuuriseadusest tulenevaid kohustusi ja advokaadi kutse-eetika nõudeid. Büroo kohustub järgima Kliendi asjakohaseid juhiseid.
 1. Büroo ei taga konkreetse tulemuse saavutamist ning Advokaat ei ole kohustatud pärast Ülesande täitmist koostatud dokumente parandama ega täiendama seoses õigusaktide muutmise ega kehtetuks tunnistamise, kohtupraktika kujunemise ega muude asjaolude muutumisega.
 1. Klient kohustub tegema Bürooga igakülgset koostööd ning edastama Büroole tähtaegselt kogu vajaliku informatsiooni ja dokumendid. Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Bürood Kliendile kolmandate isikute (sh kohtu) poolt saadetud dokumentidest ja teadetest, mis on vähemalgi määral seotud Büroo poolt täidetava Ülesandega.
 1. Bürool ja Advokaadil on õigus esindada ja kaitsta Klienti kohtus, kohtueelses menetluses ja mujal nii Eestis kui välisriikides. Klient annab vajadusel  esindusõiguse tõendamiseks Büroole edasivolitamisõigusega volikirja.

ÕIGUSTEENUSE MAKSUMUS

 1. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, siis eeldatakse, et Klient tasub Ülesande täitmise eest Büroole tunnihinna alusel. Klient kohustub Ülesande täitmisega seotud sõitudeks kuluva aja eest tasuma Büroole 50% tunnihinnast.
 1. Bürool on õigus tunnihinda ühepoolselt muuta kuni kaks korda kalendriaastas, teatades sellest Kliendile vähemalt 30 päeva ette.
 1. Kui Kliendile pole rohkem kui 6 kuu jooksul Büroo poolt õigusabiteenuseid osutatud ning pärast Kliendile viimase arve esitamist on Büroo tunnihind muutunud, teavitab Büroo Klienti uuest tunnihinnast enne, kui alustab uuesti Ülesande täitmist, ilma, et rakenduks 30-päevane etteteatamise kohustus.
 1. Juhul, kui Klient teeb Büroole ja/või Advokaadile ülesandeks Ülesande täitmise või avaldab Ülesande täitmiseks vajaliku informatsiooni vähem kui kolm tööpäeva enne Ülesande täitmise tähtpäeva, siis võib Büroo Ülesande keerukuse või materjalide suure hulga tõttu korrutada tunnihinna 1,5-ga. Sellest teavitab Büroo Klienti, kui Klient ei ole nõus teenuse eest maksma sellise tunnihinna alusel, on Bürool ja Advokaadil õigus keelduda Ülesande täitmisest.
 1. Kui Klient ei nõustu erineva tunnihinna alusel õigusteenuse osutamise eest tasu maksma, on nii Bürool kui Kliendil õigus kliendileping üles öelda. Lepingu ülesütlemine ei vabasta Klienti ülesütlemise hetkeni Ülesande täitmise ja sellega seotud kulude eest esitatava või esitatud arve tasumise kohustusest.
 1. Büroo esitab Kliendile arve Ülesande täitmise eest igakuiselt eelmise kuu tegevuste eest või vastavalt Ülesande täitmisele.
 1. Büroo poolt Kliendile saadetavad arved loetakse Kliendi poolt aktsepteerituks, kui Klient ei ole 5 tööpäeva jooksul arve kättesaamisest arve kohta Büroole pretensiooni esitanud.
 1. Klient kohustub arve tasuma Büroo arveldusarvele 5 tööpäeva jooksul pärast arve saamist.
 1. Arve tasumisega viivitamise korral kohustub Klient tasuma Büroole viivist 0,06% arve tasumisega viivituses oldud summalt päevas kuni arve täieliku tasumiseni. Bürool on õigus ühepoolselt peatada Ülesande täitmine ajaks, mil Klient on viivituses Büroo poolt esitatud arve tasumisega. Kui Klient on arve tasumisega viivituses vähemalt 5 tööpäeva, on Bürool õigus kliendileping ühepoolselt üles öelda ilma ette teatamata. Samuti on Bürool õigus pidada kinni Kliendile Ülesande täitmise raames kogutud ja koostatud dokumendid (sealhulgas, kuid mitte ainult, Kliendi poolt esitatud originaaldokumendid) kuni Kliendi poolt võlgnevuse täies ulatuses tasumiseni.

KLIENDILEPINGU LÕPETAMINE

 1. Kliendileping Büroo ja Kliendi vahel sõlmitakse tähtajatult.
 1. Nii Kliendil kui Bürool on õigus kliendileping igal ajal lõpetada, teatades sellest teisele poolele kirjalikult ette vähemalt 30 päeva. Üldtingimustes sätestatud juhtudel on pooltel õigus kliendileping etteteatamistähtaega järgimata üles öelda.
 1. Bürool on õigus erakorraliselt etteteatamistähtaega järgimata kliendileping üles öelda, kui majandus- või kutsetegevuses tehtavas tehingus osalev isik või Klient ei esita, hoolimata sellekohasest nõudmisest, dokumente ja asjakohast teavet või kui esitatud dokumendid ja andmed ei kõrvalda kohustatud isiku kahtlust, et tehingu või ärisuhte eesmärgiks võib olla rahapesu või terrorismi rahastamine.

 MUUD SÄTTED

 1. Kõik ühe poole poolt e-posti vahendusel teisele poolele teatavaks tehtud e-postiaadressile saadetud teated loetakse kättesaaduks kahe tööpäeva jooksul pärast e-kirja saatmist.
 1. Büroo kogub ning töötleb Kliendi isikuandmeid Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks, arvete esitamiseks, raamatupidamise ja muude büroosiseste infosüsteemide haldamiseks, turunduseks ning seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.
 1. Kliendi isikuandmed ning muu klienti puudutav teave, mida Büroo on saanud seoses õigusabiteenuse osutamisega, on konfidentsiaalne ning ei kuulu avalikustamisele kolmandatele osapooltele, v.a. juhul kui selleks on olemas Kliendi nõusolek või teabe avaldamiseks on olemas seadusest tulenev alus.
 1. Õigusabiteenuse osutamisele kohaldub Eesti õigus, st lõplikuks kohalduvaks õiguseks on Eesti õigus.
 1. Kõik õigusabiteenuse osutamisel tekkivad vaidlused püüavad pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui vaidlusi ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus või maksekäsu kiirmenetluse korral Pärnu Maakohtus.