Tööõigus


Iga tööandja ja töötaja on kohustatud järgima tööõigust puudutavaid reegleid. Esindame ja nõustame kliente tööõigusega seotus küsimustes. Näiteks:
– töölepingute koostamisel ja sõlmimisel;
– töövaidlustes (kohtus ja töövaidluskomisjonis);
– töötaja vastutusega seotud küsimustes;
– ettevõtte sisekorraeeskirjade ja muude siseregulatsioonide koostamisel;
– kollektiivlepingute sõlmimisel;
– töölepingute individuaalne ja kollektiivne ülesütlemine;
– töö- ja elamislubade taotlemine;
– renditööjõuga seotud küsimustes;
– läbirääkimistel ametiühingutega;
– ühinemis- ja omandamistehingute ning restruktureerimiste juures;
– ärisaladuse ja intellektuaalomandi kaitsmisel.

Kuivõrd tööohutus on samuti tööõiguse valdkonnaga lahutamatult seotud, osutame konsultatsioone ka töötervishoiu ja –ohutuse valdkonnas. Nõustame kliente töökorralduslike reeglite, tööalaste tagatiste, töötervishoiu, tööohutuse ja sotsiaalkindlustuse valdkonnas ja aitame dokumentide koostamisel.