Kindlustusõigus


Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid omavad rohkelt kogemusi kindlustusvaldkonnaga seotud küsimuste ja vaidluste lahendamisel nii kohtuväliselt kui ka kohtumenetluses. Meie advokaadid nõustavad ja aitavad tavapärastest kindluslepingutest (liikluskindlustus, sõidukikindlustus, kodu- ja varakindlustus ning reisikindlustus) tõusetunud vaidlustes kui ka vähem levinud lepingutega seoses (elu- ja õnnetusjuhtumikindlustus ning piiriülesed kaasused).

Kvaliteetset õigusteenust kindlustusvaldkonnas pakume ka kõigile juriidilistele isikutele. Vajadusel nõustame lepingueelsetel läbirääkimistel ja lepingu sõlmimisel ning esindame hiljem vaidluse korral igas vaidluse faasis kohtuväliselt ja kohtumenetluses.

Kindlustuses on tavapäraselt kõige levinum probleem, et kindlustusandja keeldub kas hüvitist maksmast põhjendusel, et konkreetne kahjujuhtum ei ole kindlustusjuhtum sõlmitud kindlustuslepingu tingimuste järgi või on kindlustusandja pakutud hüvitis ebapiisav ega aita taastada kahju tekkimise eelset olukorda, mis on kahju hüvitamise peamine eesmärk. Mõlemal juhul on olulise tähtsusega kindlustuslepingu tingimuste ja kohalduva õiguse tõlgendamine, mille puhul saavad Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid abiks olla.

Mittevaraline kahju

Tänases kõrgelt arenenud ühiskonnas on kahju kannatanul sageli eeldus ja soov saada lisaks varalisele hüvitisele ka mittevaraline hüvitis. Selline põhjendatud soov võib kahjustatud isikul tekkida ka siis, kui ta soovib hüvitist saada kindlustusandjalt (eriti asjakohane liiklusõnnetuse korral). Üldine reegel seejuures on, et liiklusõnnetuse korral on kahju põhjustaja kindlustusandja vastu sisuliselt alati olemas ka mittevaralise kahju hüvitise nõue, kui olete liiklusõnnetuse tagajärjel saanud tervisekahjustuse. Meie advokaadid on põhjalikult kokku puutunud mittevaraliste kahju hüvitistega kindlustuses ning oskavad nõustada ja esindada mittevaralise kahju hüvitise nõude esitamisel kindlustusandja vastu.


Advokaadibüroo LINDEBERG kindlustusõiguse eksperdid


Keijo Lindeberg
Juhtivpartner/vandeadvokaat

Telefon: 625 2000
E-mail: keijo.lindeberg@lindeberg.legal 

Keijo Lindebergi peamised töövaldkonnad on äri-, ühingu- ja lepinguõigus, samuti on ta Eesti Advokatuuri äriõiguse komisjoni liige. Väga kogenud vandeadvokaadina on tal rohkelt kogemusi kindlustusega vaidluste lahendamisel nii kohtuväliselt kui kohtumenetlustes.