Avalik teenistus


Ametnikud on isikud, kes on riigi või kohaliku omavalitsuse üksusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ehk siis ametnik teostab avalikku võimu. Ametniku tööd reguleerib avaliku teenistuse seadus.

Nõustame avalikku teenistust puudutavates küsimustes, eelkõige avalike teenistujatega lepingute sõlmimisel ning lepingute muutmisel ja lõpetamisel. Samuti nõustame kliente seoses ametnike õiguste ja kohustustega tulenevalt avaliku teenistuse seadusest. Esindame klienti ametniku teenistussuhte lõppemisest tulenevatest vaidlustes ja tagame kliendi huvide parima kaitse.

Lisaks nõustame ning esindame seoses distsiplinaarkaristuste kohaldamisega avalik teenistussuhtes ja muudes avalik teenistussuhte vaidlustes.