Fikseeritud tasuga teenused


Dokumentide analüüsimine ja koostamine

Üldjuhul pakume klientidele õigusabi tunnitasu alusel, kuid konkreetsete (eelnevalt kokkulepitud mahus) dokumentide analüüsimine ja koostamine on võimalik ka eelnevalt fikseeritud tasu eest.

Fikseeritud tasu eest on meilt võimalik tellida lepingute, põhikirjade jm dokumentide koostamist, samuti dokumentide analüüsimist. Näiteks:
1) Kontrollime lepingu kooskõla õigusaktidega.
2) Hindame lepingu sõlmimisega kaasnevaid õiguslikke riske ja teeme ettepanekuid lepingu täiendamiseks.

Fikseeritud tasu pole üldjuhul võimalik kohtus esindamised, küll aga on võimalik leppida kokku konkreetse menetlusdokumendi koostamise maksumuses (nt hagiavaldus, kostja vastus, apellatsioonkaebus).

Küsige teenuse maksumust: info@lindeberg.legal

Töösuhete õiguslik audit

Töösuhete õigusliku eesmärgiks on kontrollida ettevõtte:
1) töölepingute vastavust õigusaktides sätestatud nõuetele;
2) töötajatega sõlmitud teenuse osutamise lepingute vastavust õigusaktidele;
3) vajalike juhendite ning reeglite olemasolu ja vastavust õigusaktidele;
4) töötajate ja tööandja esindajate valimise kohustuse täitmist ;
5) vajadusel ka tööandja konsulteerimis- ja informeerimiskohustuste täitmist.

Küsige teenuse maksumust: info@lindeberg.legal

Õigussekretäri teenus

Õigussekretäri teenus tagab, et äriühingu, mittetulundusühingu või sihtasutuse peamised andmed ja dokumendid on alati korrektsed. Täpsemalt pakume õigussekretäri teenuste puhul järgmisi teenuseid:

Äriühingute, mittetulundusühingute ning sihtasutuste andmete kontrollimine
Kontrollime regulaarselt registrisse kantud andmete vastavust seadustele ja meile edastatud juhtorganite otsustele.

Juhtkonna volituste kehtivuse kontrollimine
Kontrollime regulaarselt juhatuse ning nõukogu liikmete volituste kehtivust. Kui volitused hakkavad aeguma, teavitame nende pikendamise vajadusest ja koostame ka kõik vajalikud dokumendid.

Põhikirja kooskõlastamine õigusaktidega

Kontrollime regulaarselt põhikirja vastavust õigusaktidele ja vajadusel koostame põhikirja täiendused.

Tähtaegade meeldetuletamine

Informeerime majandusaasta aruande esitamise tähtaja lähenemisest ning valmistame ette vajalikud dokumendid.

Dokumentide koostamine

Koostame juhtorganite koosolekute kutsete ja otsuste kavandid ning protokollid ja korraldame nende esitamise äriregistritele.

Küsige teenuse maksumust: info@lindeberg.legal

Äriühingute, mittetulundusühingute ja sihtasutuste asutamine

Küsige teenuse maksumust: info@lindeberg.legal

Registriaadress ja posti edasisaatmine

Registriaadressi teenus Tallinnas ning saabunud kirjade edasisaatmine e-kirjaga (skännituna) või postiga – 35 eurot kuus (lisandub käibemaks).

Kirjade postiga edasisaatmisel lisandub postikulu.