Publikatsioonid


Advokaat Gregori Palmi artikkel küberpettustest

21.09.2020 Internetis võib teadagi sattuda pettuste ohvriks. Halval juhul annavad nõrgast paroolist või mõnest muust lohakusest esmajoones märku tühjaks tehtud pangakonto või kaaperdatud sotsiaalmeediakonto. Seda tüüpi pettuste ohvriks ei ole meeldiv langeda, kuid vähemalt saab ohver sellest ruttu teada ning saab astuda samme, et midagi sellist ei korduks. Alljärgnevalt toon välja...
Loe edasi...

Advokaat Karin Ploomi artikkel ,, Pere ja Kodu ” veebis

Laste hooldusõiguse ja suhtluskorra vaidlused on kahtlemata ühed emotsionaalsemad kohtuvaidlused. Paraku on kohtuvaidlust laste eest sisuliselt võimatu peita, kuivõrd nii lastekaitseametnik kui ka lapsele määratud advokaat peavad lapsega kohtuma ning välja selgitama lapse seisukoha. Kuidas lahutades lapsi säästa ja pääseda varalisest ebavõrdsusest? Meie advokaat Karin Ploom lahkab Pere ja Kodu artiklis...
Loe edasi...

Johanna Rähn – Riigikogu XIII koosseisu viimastel korralistel istungitel vastu võetud õigusaktid

26.09.2019 Igasugune vahekohtumenetluses tehtud otsus kuulub hilisemale tunnustamisele kohtus.  Riigikogu uus koosseis pidas 4. aprillil avaistungi ja rahva esinduskogu töö seadustega alles algab. Selle artiklis tutvustame tähtsaid õigusakte, mis võeti vastu Riigikogu XIII koosseisu viimastel korralistel istungitel. Kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus Seadus võeti vastu 20. veebruaril 2019. a ja jõustus...
Loe edasi...

Johanna Rähn – Ülevaade seadustest

24.09.2019 Masintöödeldav arve avaliku sektoriga arveldamisel muutub kohustuslikuks.  Viimastel töönädalatelt võttis eelmine Riigikogu vastu hulgaliselt seadusi ja seadusemuudatusi, millega kaasneb ka paljude varem kehtinud seaduste muutumine. Seekordses artiklis tutvustame mõnd nüanssi, mis kujundab praegu Eesti õigusruumi. Raamatupidamise seaduse muutmise seadus  20. veebruaril 2019 võttis riigikogu vastu raamatupidamise muutmise seaduse, mis hakkab kehtima 01....
Loe edasi...

Ehitusuudised.ee portaalis avaldati Johanna Rähn’i ja Keijo Lindeberg’i artikkel “Ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise akti õiguslik tähendus ja sõlmimine”

18.09.2019 Ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise akt on oma olemuselt kirjalik dokument, milles kinnitatakse ehitustöö lõpetamine, selle üleandmine tellijale ning võimalikud puudused koos kõrvaldamise tähtajaga. Üleandmise vastuvõtmise aktiga fikseeritakse mõlema poole seadusest tulenevate kohustuste täitmine, eelkõige töövõtja üleandmise kohustus ja tellija vastuvõtmise kohustus (vastavalt VÕS § 636 ja 638). Samuti saab aktis näidata...
Loe edasi...

Evelina Šegai ja Keijo Lindeberg – Vanemaealiste aktiivsuse kasvu ning sisserändepoliitika mõju tööturule

28.02.2019 Eelmise aasta augustis avaldas statistikaamet pressiteate, mille kohaselt vähenes töötus Eestis hoogsalt. Nimelt, töötuse määr 2018. aasta II kvartalis oli 5,1%, tööhõive määr 68,2% ning tööjõus osalemise määr 71,9%. Seega töötuse määr oli koguni viimase 10 aasta madalaim. Võrreldes 2017. aasta II kvartaliga, mil töötute arv oli suhteliselt suur, on...
Loe edasi...

Aldo Vassar ja Dina Tanaga – Tööandja roll ja vastutus täitemenetluses

17.12.2018 Võlgniku suhtes toimuva täitemenetluse raames võib kohtutäitur pöörduda ka võlgniku tööandja poole. Nimelt võib kohtutäitur võlgniku tööandjale kätte toimetada sissetuleku arestimisakti, mille kohaselt peab tööandja kinni pidama osa töötaja töötasust ning kandma selle kohtutäiturile üle. Töötasu arestimine Töötasu arestitakse arestimisaktis määratud ulatuses. Arestimisaktis märgib kohtutäitur, et töötajale jäetakse iga kuu alles...
Loe edasi...

Gregori Palm – Korteriühistu juhatuse liikme karistusõiguslik vastutus

13.12.2018 Tänavu jaanuaris jõustunud uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus tõi olulise muudatusena kaasa selle, et korteriomandist tuleneva nõude rikkumise korral vastutavad kõik korteriomanikud ühiselt. Näiteks jääpurika õnnetuse eest kannavad sel juhul tsiviilõiguslikku vastutust kõik korterelamu elanikud. Mis saab aga juhul, kui korteriomandist tuleneva nõude rikkumine toob kaasa väärteo-, või halvemal juhul,...
Loe edasi...

Johanna Rähn ja Keijo Lindeberg – Renditööjõud: eelised ja puudused

25.09.2018 Klassikalise töösuhte kõrval on järjest populaarsemaks muutunud renditöö, mille puhul on tööandja tööjõu vahendaja. Seega ei ole klassikalist kahepoolset töösuhet, vaid on hoopis kolmepoolne suhe, kus tööandja ning kasutajaettevõtja on erinevad isikud. Töötajal on tööleping tööandjaga, kellel on omakorda võlaõiguslik leping kasutajaettevõtjaga tööjõurendiks. Sellisel töökorraldusel on kasutajale kindlasti palju...
Loe edasi...

Helena Noot – Seaduste ülevaade seisuga aprill 2018

18.05.2018 Käesolevas artiklis antakse ülevaade olulisematest seadustest, mis on vastu võetud 2018. a märtsis ja aprillis. Konkurentsitingimused kütusesektoris paranevad. Riigikogu võttis märtsis vastu käibemaksuseaduse muudatused ja aprillis vedelkütuse seaduse muudatused, mõlema seaduse eesmärk on muu seas ka maksupettuste vähendamine. Liiklusseaduse muudatused aga peaksid suurendama maanteetranspordi efektiivsust. Käibemaksuseaduse muudatused Riigikogus võeti 4. aprillil 2018. aastal vastu...
Loe edasi...