Publikatsioonid


Johanna Rähn – Riigikogu XIII koosseisu viimastel korralistel istungitel vastu võetud õigusaktid

26.09.2019 Igasugune vahekohtumenetluses tehtud otsus kuulub hilisemale tunnustamisele kohtus.  Riigikogu uus koosseis pidas 4. aprillil avaistungi ja rahva esinduskogu töö seadustega alles algab. Selle artiklis tutvustame tähtsaid õigusakte, mis võeti vastu Riigikogu XIII koosseisu viimastel korralistel istungitel. Kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus Seadus võeti vastu 20. veebruaril 2019. a ja jõustus...
Loe edasi...

Johanna Rähn – Ülevaade seadustest

24.09.2019 Masintöödeldav arve avaliku sektoriga arveldamisel muutub kohustuslikuks.  Viimastel töönädalatelt võttis eelmine Riigikogu vastu hulgaliselt seadusi ja seadusemuudatusi, millega kaasneb ka paljude varem kehtinud seaduste muutumine. Seekordses artiklis tutvustame mõnd nüanssi, mis kujundab praegu Eesti õigusruumi. Raamatupidamise seaduse muutmise seadus  20. veebruaril 2019 võttis riigikogu vastu raamatupidamise muutmise seaduse, mis hakkab kehtima 01....
Loe edasi...

Ehitusuudised.ee portaalis avaldati Johanna Rähn’i ja Keijo Lindeberg’i artikkel “Ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise akti õiguslik tähendus ja sõlmimine”

18.09.2019 Ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise akt on oma olemuselt kirjalik dokument, milles kinnitatakse ehitustöö lõpetamine, selle üleandmine tellijale ning võimalikud puudused koos kõrvaldamise tähtajaga. Üleandmise vastuvõtmise aktiga fikseeritakse mõlema poole seadusest tulenevate kohustuste täitmine, eelkõige töövõtja üleandmise kohustus ja tellija vastuvõtmise kohustus (vastavalt VÕS § 636 ja 638). Samuti saab aktis näidata...
Loe edasi...

Evelina Šegai ja Keijo Lindeberg – Vanemaealiste aktiivsuse kasvu ning sisserändepoliitika mõju tööturule

28.02.2019 Eelmise aasta augustis avaldas statistikaamet pressiteate, mille kohaselt vähenes töötus Eestis hoogsalt. Nimelt, töötuse määr 2018. aasta II kvartalis oli 5,1%, tööhõive määr 68,2% ning tööjõus osalemise määr 71,9%. Seega töötuse määr oli koguni viimase 10 aasta madalaim. Võrreldes 2017. aasta II kvartaliga, mil töötute arv oli suhteliselt suur, on...
Loe edasi...

Aldo Vassar ja Dina Tanaga – Tööandja roll ja vastutus täitemenetluses

17.12.2018 Võlgniku suhtes toimuva täitemenetluse raames võib kohtutäitur pöörduda ka võlgniku tööandja poole. Nimelt võib kohtutäitur võlgniku tööandjale kätte toimetada sissetuleku arestimisakti, mille kohaselt peab tööandja kinni pidama osa töötaja töötasust ning kandma selle kohtutäiturile üle. Töötasu arestimine Töötasu arestitakse arestimisaktis määratud ulatuses. Arestimisaktis märgib kohtutäitur, et töötajale jäetakse iga kuu alles...
Loe edasi...

Gregori Palm – Korteriühistu juhatuse liikme karistusõiguslik vastutus

13.12.2018 Tänavu jaanuaris jõustunud uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus tõi olulise muudatusena kaasa selle, et korteriomandist tuleneva nõude rikkumise korral vastutavad kõik korteriomanikud ühiselt. Näiteks jääpurika õnnetuse eest kannavad sel juhul tsiviilõiguslikku vastutust kõik korterelamu elanikud. Mis saab aga juhul, kui korteriomandist tuleneva nõude rikkumine toob kaasa väärteo-, või halvemal juhul,...
Loe edasi...

Johanna Rähn ja Keijo Lindeberg – Renditööjõud: eelised ja puudused

25.09.2018 Klassikalise töösuhte kõrval on järjest populaarsemaks muutunud renditöö, mille puhul on tööandja tööjõu vahendaja. Seega ei ole klassikalist kahepoolset töösuhet, vaid on hoopis kolmepoolne suhe, kus tööandja ning kasutajaettevõtja on erinevad isikud. Töötajal on tööleping tööandjaga, kellel on omakorda võlaõiguslik leping kasutajaettevõtjaga tööjõurendiks. Sellisel töökorraldusel on kasutajale kindlasti palju...
Loe edasi...

Helena Noot – Seaduste ülevaade seisuga aprill 2018

18.05.2018 Käesolevas artiklis antakse ülevaade olulisematest seadustest, mis on vastu võetud 2018. a märtsis ja aprillis. Konkurentsitingimused kütusesektoris paranevad. Riigikogu võttis märtsis vastu käibemaksuseaduse muudatused ja aprillis vedelkütuse seaduse muudatused, mõlema seaduse eesmärk on muu seas ka maksupettuste vähendamine. Liiklusseaduse muudatused aga peaksid suurendama maanteetranspordi efektiivsust. Käibemaksuseaduse muudatused Riigikogus võeti 4. aprillil 2018. aastal vastu...
Loe edasi...

Helena Noot – Seaduste ülevaade seisuga märts 2018

18.04.2018 Käesolevas artiklis antakse ülevaade olulisematest seadustest, mis on vastu võetud 2018. a esimeses kvartalis. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seadus Riigikogu võttis kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi –KOFS) muudatused vastu 23. jaanuaril 2018. Seadus jõustub 1. jaanuaril 2019. Muudatusi kohaldatakse aruandeperioodide suhtes, mis algavad 1. jaanuaril 2018 või hiljem . Täna kehtiva KOFS-i § 29...
Loe edasi...

Aldo Vassar ja Keijo Lindeberg – Eesti elatise süsteem vajab põhimõttelist reformi

28.03.2018 Viimastel aastatel on riik laste elatise süsteemi märkimisväärselt paremaks muutnud. Lisandunud on võimalus saada riigilt elatisabi olukorras, kus elatise tasumiseks kohustatud vanem elatist ei tasu. Samuti on riik kehtestanud mitmed uued meetmed, mis võimaldavad karistada vanemat, kes lapsele elatise tasumise kohustust ei täida. Näiteks võib vanemat, kes hoiab teadlikult...
Loe edasi...