Asjaõigus


Pakume õigusabi ja abistame kliente kõigis asjaõigustega seotud küsimustes ja valdkondades. Asjaõigus puudutab eelkõige kodu- ja maaomanikke, kuna asjaõigus reguleerib omandiõigusega seonduvat. Kuid asjaõigusega on reguleeritud ka näiteks vallasasjad ja pandiõigused.

Oma igapäevases töös nõustame kliente asjaõigusega seotud küsimustes, aitame Teil koostada vajalikke dokumente, teha vajalikke toiminguid ning esindame Teid asjaajamistel isikute, ametiasutuste ja organisatsioonidega muuhulgas järgnevates asjaõiguse valdkondades:

– kinnisasjade omandamine ja võõrandamine;
– valdusega seotud vaidlused
– kinnistusraamat ja kinnistusraamatu kanded;
– kaasomandi lõpetamine;
– kaasomanike vaheliste kokkulepete sõlmine;
– korteriomanike vahelised küsimused;
– naabrusõigused;
– teed, tehnovõrgud ja -rajatised, veekogud ja metsad;
– hüpoteekide ja vallaspantidega seotud küsimused;
– registerpandid ja õiguste pantimine;
– servituutide ja reaalkoormatistega seotud küsimused;
– hoonestusõiguse seadmine;
– ostueesõigus;
– asjaõiguslike vaidluste lahendamine.