Haldusmenetlus


Nõustame oma kliente haldusõiguslikes küsimustes ning esindame nii avaliku võimu esindajatega suhtlemisel kui ka kohtus.

Selleks, et hoida ära kulukaid kohtuvaidlusi ja tagada kliendi õiguste parim kaitse, esindame vajadusel kliente juba enne haldusakti andmist toimuvates haldusmenetlustes ning suhtluses haldusorganiga, et tagada kliendi õiguste parim kaitse.

Kui haldusakt on juba välja antud, aitame kliendil vaidlustada haldusmenetluses antud haldusakte ehk esindame kliente vaidemenetluses. Lisaks esindame kliente halduskohtus haldusaktide või haldusorgani toimingute vaidlustamisel.

Nõustame kliente ka halduslepinguid puudutavates küsimustes, sh halduslepingute sõlmimise, täitmise ja lõpetamisega seotud küsimustes. Lisaks esindame kliente vaidluste lahendamisel halduskohtus.