Load ja litsentsid


Majandustegevusteated

Nõustame kliente majandustegevusteateid puudutavates küsimustes. Anname kliendi tegevusest lähtudes hinnangu, kas majandustegevuse alustamiseks piisab majandustegevusteate esitamisest või on vaja taotleda tegevusluba.

Majandustegevusload

Nõustame kliente erinevates ettevõtlusvaldkondades tegutsemiseks vajaminevate tegevuslubade taotlemisel, sh vajaliku dokumentatsiooni koostamisel ning komplekteerimisel. Näiteks koostame rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning rahvusvahelise sanktsiooni rakendamist puudutavaid protseduurireegleid lähtudes ettevõtja tegevuse iseloomust ning muid sise-eeskirju, mille olemasolu on tegevusloa taotluse esitamise eelduseks.

Ehitus- ja kasutusload

Nõustame kliente ehitusloa ning kasutusloa taotlemist puudutavates küsimustes, muuhulgas nõustame kliente ehitusloa ja kasutusloa taotlemist puudutavate nõuete osas.

Keskkonnaload

Nõustame kliente keskkonnalubade taotlemisel. Aitame kliente loa taotlemiseks vajamineva dokumentatsiooni koostamisel ja komplekteerimisel.

Lubadega seotud vaidlused

Esindame kliente erinevates lubasid ning lubade taotlemise menetlust puudutavates vaidlustes nii kohtuväliselt kui kohtumenetluses.