Lepingu- ja võlaõigus


Lepinguõigus

Nõustame kliente lepingueelsetes läbirääkimistes, lepingute koostamisel ja sõlmimisel, samuti lepingu täitmist ja rikkumist puudutavates küsimustes. Koostame ka lepingute õiguslikke analüüse eesmärgiga kaardistada ja maandada peamised riskid.

Lisaks nõustame kliente lepingust tulenevate nõuete osas ning aitame oma nõuded maksma panna.

Esindame kliente lepingutest tulenevates vaidlustes nii kohtuväliselt kui kohtumenetluses.

Lepinguvälised võlasuhted

Nõustame kliente lepinguväliseid võlasuhteid puudutavates küsimustes. Muuhulgas nõustame kliente nii alusetu rikastumise, käsundita asjaajamise kui ka õigusvastase kahju tekitamise olukordade osas.

Esindame kliente lepinguvälistest võlasuhetest tulenevates vaidlustes nii kohtuväliselt kui kohtumenetluses.