Maksuõigus


Nõustame kliente kõikides maksuõiguslikes küsimustes – sealhulgas käibemaksu, tulumaksu, sotsiaalmaksu, aktsiisimakse kui ka üleüldist maksumenetlust ja maksukorraldust puudutavates küsimustes.

Esindame ja nõustame maksuõigusega seonduvalt nii juriidilisi kui ka füüsilisi isikuid ehk meie poole saab pöörduda maksuõiguslike küsimustega olenemata sellest, kas küsimus puudutab ettevõtlust või eraisiku igapäevaelu.

Anname klientidele nõu, kuidas leida tehingute tegemisel maksuõiguslikult kliendi huvidest lähtuvalt parim lahendus ja juhime vajadusel kliendi tähelepanu tehingutega kaasnevatele maksuõiguslikele riskidele. Nõustame kliente ka maksurevisjoni läbiviimisel.

Lisaks esindame kliente nii maksumenetluses kui ka kohtumenetluses maksuotsuste ja vastutusotsuste vaidlustamisel. Kliendi soovil esindame klienti ka suhtluses Maksu- ja Tolliametiga, et tagada juba eos kliendi õiguste parim kaitse ning vältida hilisemaid kohtuvaidlusi.