Publikatsioonid


Liisa Prints – Hankija õigus jätta pakkujale tasu maksmata

11.05.2017 Eelmisel nädalal toimus uue riigihangete seaduse eelnõu kolmas lugemine Riigikogus, kus paljude ootustele vaatamata jäi seadus siiski vastu võtmata. Üheks murekohaks sai seejuures viimaste muudatusettepanekutega seaduseelnõusse lisatud allhankeid puudutav säte, mille kohaselt jätab hankija ehitustööde hankelepingu puhul pakkujale tasu maksmata, kui pakkuja pole alltöövõtjate ees enda rahalisi kohustusi täitnud...
Loe edasi...

Keijo Lindeberg ja Liisa Prints – Diskrimineerimise keeld töösuhetes

19.04.2017 Diskrimineerimise keeld töösuhetes on eelkõige kantud võrdse kohtlemise põhimõttest, mis on isiku põhiõigusena sätestatud Eesti Vabariigi põhiseaduse §-s 12. Siiski on seadusandja pidanud vajalikuks ka eriseaduste loomist, et tagada töösuhetes diskrimineerimise keelu osas suurem selgus ning ühtlasi tõhusam õiguste kaitse keelu rikkumise puhuks. Eestis on diskrimineerimise keeld töösuhetes reguleeritud...
Loe edasi...

Keijo Lindeberg ja Helena Noot – Kuidas kohtus võita?

24.03.2017 Advokaadid kohtavad iga päev lepinguliste vaidluste ja töövaidluste lahendamisel inimesi, kes maandanud enda arvates kõik riskid, kuid olulisi asjaolusid tõendada ei suuda. Kui lepingus on mõni säte mitmeti mõistetav või jääb oluline küsimus reguleerimata, eelistatakse sageli ikka veel asju suuliselt „selgeks rääkida“. Kuid kohus või töövaidluskomisjon lähtub vaidluses eelkõige...
Loe edasi...

Keijo Lindeberg – Millised on juhtkonna võimalused ebameeldivate äriühingu liikmete suukorvistamisel?

21.10.2015 Olukordades, kus ühel isikute ringil on kontroll ühingu üle, võib neil tekkida soov vältida üldkoosolekutel ebameeldivate teemade arutamist. Üheks levinumaks meetodiks on kontrolli mitteomavate äriühingu liikmete ähvardamine laimamise süüdistuse ja kahjunõude esitamisega. Selline probleem võib esineda kõigi juriidiliste isikute – nii osaühingute, aktsiaseltside, tulundusühistute kui ka mittetulundusühingute – puhul. Käesolevaks...
Loe edasi...

Keijo Lindeberg – Karistuse ära kandnud inimeste IRL-st väljaarvamine ei olnud õiguspärane

25.06.2015 4. juunil kirjutas meedia IRL-ga liitunud 21 „kriminaalist”. Samal päeval teatas erakond nende organisatsioonist väljaarvamisest. Hiljem tõstatati meedias küsimus, kas väljaviskamine oli ikka õiguspärane. Kuivõrd IRL on parlamendierakond ja kannab valitsuses valitsemise vastutust, samuti tema tegevus on suures osas rahastatud avalikust rahast, siis on avalikkuse huvi organisatsioonis toimuva kohta vaieldamatult...
Loe edasi...

Keijo Lindeberg – Probleemid töötamise registriga – praktikandi registreerimine

05.03.2015 Loodetavasti pole kellelegi enam uudiseks, et 1. juulil 2014. a jõustusid maksukorralduse seaduse (MKS) muudatused, millega loodi Eestisse töötamise register, mis on maksukohuslaste registri alamregister. Uue registri peamiseks eesmärgiks on  vähendada ebaseadusliku tööjõu kasutamist ehk nn ümbrikupalkade tasumist. Töötamise registri üldpõhimõtted on lihtsad: 1) Registris tuleb registreerida kõik isikud, kes on...
Loe edasi...

Keijo Lindeberg – Töötamise register – soovitusi personalitöötajale

29.10.2014 1. juulil 2014. a jõustusid maksukorralduse seaduse muudatused, millega loodi Eestisse töötamise register. Töötamise register on maksukohuslaste registri alamregister, mille eesmärk on maksukorralduse seaduse eelnõu seletuskirja kohaselt koguda informatsiooni Eestis tööd tegevate füüsiliste isikute kohta. Töötajate registreerimine peaks ühtlasi vähendama ebaseadusliku tööjõu kasutamist ehk nn ümbrikupalkade tasumist. Töötamise registri üldpõhimõtete...
Loe edasi...

Keijo Lindeberg – Ettevõtte omakapital seadusega kooskõlla

21.10.2014 Omakapitaliga seonduv muutub sageli aktuaalseks pärast majandusaasta aruannete esitamist, kui äriregister juhib tähelepanu sellega seotud probleemidele. Tegelikult peab juhatus omakapitali seadusele vastavust jälgima pidevalt. Omakapitali suurusega seonduvat reguleerivad peamiselt äriseadustiku (ÄS) §-d 176 ja 301, mille kohaselt, kui: •osaühingul või aktsiaseltsil on netovara vähem kui pool osa- või aktsiakapitalist; või •osaühingul on...
Loe edasi...

Keijo Lindeberg – Vaata, mille eest advokaadile maksad

25.08.2014 Mitmed Eesti advokaadibürood küsivad kliendilt lisaks tunnitasule ka erinevate büroo üldkulude katmist. Arvel kajastub see üldjuhul real „büroo üldkulu“, „büroo üldkulu seoses õigusabi osutamisega“ vms ning üldkulu suurus on enamasti protsent arve kogusummast (enamasti 3-5%). Riigikohus on 31. juulil 2014. a haldusasjas nr 3-3-1-28-14 tehtud lahendis rõhutanud, et põhjendatud menetluskuluks...
Loe edasi...

Keijo Lindeberg – Kuidas karistada töötajat

25.08.2014 Tööandjal on kehtiva õiguse kohaselt mitmeid võimalusi reageerida töötajatepoolsetele rikkumistele. Kuni 30.06.2009. a kohaldati töötajatele töötajate distsiplinaarvastutuse seadust, mis reguleeris töötajatele distsiplinaarkaristuste määramist. Viidatud seadus on küll tänaseni kehtiv, kuid alates 01.07.2009. a kohaldub see üksnes ametnikele avalikus teenistuses ja muudel seadusega ettenähtud juhtudel, kuid mitte töölepinguga töötavatele töötajatele. Seega...
Loe edasi...