Publikatsioonid


Helena Noot – Seaduste ülevaade seisuga märts 2018

18.04.2018 Käesolevas artiklis antakse ülevaade olulisematest seadustest, mis on vastu võetud 2018. a esimeses kvartalis. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seadus Riigikogu võttis kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi –KOFS) muudatused vastu 23. jaanuaril 2018. Seadus jõustub 1. jaanuaril 2019. Muudatusi kohaldatakse aruandeperioodide suhtes, mis algavad 1. jaanuaril 2018 või hiljem . Täna kehtiva KOFS-i § 29...
Loe edasi...

Aldo Vassar ja Keijo Lindeberg – Eesti elatise süsteem vajab põhimõttelist reformi

28.03.2018 Viimastel aastatel on riik laste elatise süsteemi märkimisväärselt paremaks muutnud. Lisandunud on võimalus saada riigilt elatisabi olukorras, kus elatise tasumiseks kohustatud vanem elatist ei tasu. Samuti on riik kehtestanud mitmed uued meetmed, mis võimaldavad karistada vanemat, kes lapsele elatise tasumise kohustust ei täida. Näiteks võib vanemat, kes hoiab teadlikult...
Loe edasi...

Helena Noot – Seaduste ülevaade 2018

21.02.2018 Käesolevas artiklis antakse ülevaade olulisematest seadustest, mis on vastu võetud 2017. a lõpus. Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus Seaduste muudatused võeti vastu 13.12.2017 ning seadus jõustub 01.01.2018, osaliselt ka 01.01.2019 ja 01.01.2020. Enamike muudatuste eesmärk oli luua FIE-le äriühinguga sarnane maksuõiguslik keskkond ehk soodustada FIE-na tegutsemist, mistõttu keskendume muudatuste juures just...
Loe edasi...

Aldo Vassar – Elatisabifond – kellele ja milleks?

16.02.2018 Sageli on üksinda last kasvatavad vanemad arvamusel, et teise vanema vastu pole mõtet elatise hagi esitada, kuna tulemust sel pole – elatise tasumiseks kohustatud vanemal ametlik sissetulek puudub ning samuti pole tal vara, mille kohtutäitur saaks maha müüa. Just selliste olukordade vältimiseks on Eestis loodud elatisabifond. 2017. aasta algusest...
Loe edasi...

Aldo Vassar – Elatise nõude esitamine uue kohtupraktika valguses

30.01.2018 Riigikohus tegi 2017. a olulise lahendi laste elatise suurendamise nõudes, mis täiendab senist kohtupraktikat elatise suuruse määramisel. Uued juhised on juba mõju avaldanud ka madalamate astmete kohtupidamises. Riigikohtu praktika kaotab elatise nõude lihtsa ja kiire menetluse ning edaspidi on inimestel äärmiselt keeruline ilma advokaadi abita elatise vaidlustes enda õigusi...
Loe edasi...

Helena Noot – Sõiduautode maksustamine 2018. aastal

17.01.2018 Viimastel aastatel on palju poleemikat tekitanud ettevõtetele kuuluvate sõiduautode kasutamine erasõitudeks ja nende maksustamine. Järgmisel aastal jõustuvad mitmed maksuseaduste muudatused, mille algne eesmärk oli praegust süsteemi ettevõtja jaoks lihtsustada, kuid pigem on olukord muutunud veelgi keerukamaks ja tekitab ettevõtjates segadust ja ebakindlust. Tulumaksuseaduse muudatused 2018. aastal kehtima hakkava tulumaksuseaduse § 48...
Loe edasi...

Helena Noot – Riik ei suuda jätkuvalt väljasaadetavatele isikutele viibimiskohta tagada

22.09.2017 Harku kinnipidamiskeskuses viibivad nii rahvusvahelise kaitse taotlejad kui ka väljasaadetavad isikud (isikud, kel puudub õiguslik alus Eestis viibida ja kelle väljasaatmisega PPA tegeleb). Mõlemal alusel võib isikut Harku kinnipidamiskeskuses hoida kuni 18 kuud. See tähendab, et kui isikut kõigepealt hoitakse rahvusvahelise kaitse taotlejana kinnipidamiskeskuses 18 kuud, siis väljasaadetava staatuse...
Loe edasi...

Liisa Prints – Jõustus uus riigihangete seadus

07.09.2017 1. septembril jõustus Eestis uus riigihangete seadus, millega võeti üle kolm uut Euroopa Liidu riigihangete direktiivi – klassikaline direktiiv, võrgustikudirektiiv ja kontsessioonidirektiiv. Uue riigihangete seaduse eesmärkidena on muuhulgas toodud välja nii hankijate halduskoormuse vähendamine kui ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate turulepääsu võimaluste parandamine. Võrreldes eelmise riigihangete seadusega on uus...
Loe edasi...

Keijo Lindeberg – Vastutustundlik ettevõtlus annab konkurentsieelise

01.06.2017 Vastutustundlik ettevõtlus mõjub paljudele ettevõtjatele tänaseni millelegi kuluka ja ebamõistlikuna. Samas on nii Eestis kui ka mujal maailmas väga palju ettevõtteid, kelle jaoks on vastutustundlik ettevõtlus äritegevuse lahutamatu osa. Kas tegemist on arutute rahapõletajatega või on vastutustundliku ettevõtluse sisu ikkagi midagi muud? Ettevõtluse ja mittetulundusliku tegevuse erinevus seisneb selles, et...
Loe edasi...

Keijo Lindeberg ja Helena Noot – Valveaja kohaldamine tööpäeva siseselt

15.05.2017 Teatud erialadel on vajalik, et töötaja oleks valmis tööülesandeid täitma väljaspool tööaega ehk töötaja suhtes tuleks kohaldada valveaega. Praktikas on tekkinud probleeme olukorras, mil tööandja soovib kokkuleppel töötajaga kohaldada valveaega nii-öelda tööpäeva keskel, kuid küsimusi tekitab just see, kuidas defineerida tööpäeva ja kas seadus sätestab mingisuguseid piiranguid valveaja kohaldamisele...
Loe edasi...