Keijo Lindeberg ja Helena Noot – Kuidas kohtus võita?

Vandeadvokaat-Keijo-Lindeberg

24.03.2017

Advokaadid kohtavad iga päev lepinguliste vaidluste ja töövaidluste lahendamisel inimesi, kes maandanud enda arvates kõik riskid, kuid olulisi asjaolusid tõendada ei suuda. Kui lepingus on mõni säte mitmeti mõistetav või jääb oluline küsimus reguleerimata, eelistatakse sageli ikka veel asju suuliselt „selgeks rääkida“. Kuid kohus või töövaidluskomisjon lähtub vaidluses eelkõige kirjalikest kokkulepetest.

Ülal kirjeldatud probleemi aitab vältida advokaadi teenuste kasutamine juba lepingute sõlmimisel. Keskmiselt kulub advokaadil lepinguga tutvumiseks ja võimalike riskide hindamiseks 1-2 tundi, samas kestavad kohtuvaidlused aastaid ning õigusabikulud võivad ulatada tuhandete eurodeni. Advokaat on nagu kindlustus – kasulikum on teha regulaarselt väikseid kulutusi, et vältida tulevikus suurt kahju.

Soovitus: mõelge kokkulepete sõlmimisel alati sellele, kas oluliste tingimuste kohta on võimalik hiljem esitada üheselt mõistetavaid tõendeid.

Edukaks kohtuvaidluseks pannakse alus ammu enne vaidluse tekkimist. Seega tasub fikseerida kõik kokkuleppe tingimused lepingus või selle lisades. Kui seda pole mingil põhjusel võimalik teha, on alati kasulik arutada lepingu tõlgendamisega seotud küsimusi e-kirja teel, mitte suuliselt. Nii saab esitada kohtule vähemalt e-kirjad läbirääkimistel arutatu kohta.

Juriidilisi teadmisi omamata on väga raske kaitsta end lepingupoole eest, kelle eesmärk ongi teid kahjustada. Näiteks võib vaidluse tekkides selguda, et teie hinnangul olid kõik olulised tingimused lepingus fikseeritud, aga pikk leping või lepingu lisa sisaldab sätteid, mis jäävad kas märkamata või lõpuni mõistmata, ent muudavad oluliselt lepingu tõlgendamist.

Probleeme esineb  näiteks lepingu eseme hinna fikseerimisega. Poolte vahel sõlmitud tüüplepingus on määratletud mitu valemit ja märgitud, et lepingu lisas valitakse üks valemitest. Samas sõlmitakse ka lepingu lisa ning üks pool saab aru, et kokku on lepitud põhilepingus märgitud valemis (näiteks turuhind, aga mitte alla kokkulepitud summa), samas teine pool leiab, et lepingu lisas fikseeriti lõplik müügihind. Selliste vaidluste puhul võib ka üks sõna olla vaidluse lahendamisel määrava tähendusega.

Levinud on ka ebaõige arusaam, et notariaalsete tehingute puhul pole advokaadi abi vaja. Arvestama peab aga sellega, et notarid kasutavad enamasti standardlepinguid. Notar on erapooletu nõustaja, kelle ülesandeks on lisada lepingusse mõlema poole soovid. Näiteks kinnistu müügi korral ei analüüsi notarid pooltega kinnistul asuva hoone võimalikke probleeme. Seevastu advokaat hindab põhjalikult konkreetse lepingu esemega seotud riske ning soovitab lisada ostu-müügilepingusse kokkulepped, mis kaitsevad just teid, mitte mõlemat osapoolt.

Väga oluline on valmistuda vaidluseks kohe probleemide tekkimisel. Erinevate õiguskaitsevahendite (näiteks leppetrahv, kahjunõue, lepingu ülesütlemine) kohaldamisel tuleb järgida mitmeid nõudeid ja oluliseks küsimuseks on ka rikkumisest teada saamise ning rikkuja suhtes õiguskaitsevahendi kohaldamise aeg. Jällegi võivad ilmneda probleemid tõendamisega, mis omakorda mõjutab kohtuvaidluse edukust.

Töövaidluste puhul peaks ka tööandja kindlustama, et kõik riskid on maandatud ka tõenduslikult. Isegi siis, kui tööandja on kindel, et töötaja on oluliselt lepingut rikkunud, tema ise aga ei ei ole midagi valesti teinud ning töötajal ei ole mingit alust vaidlustada töölepingu ülesütlemist. Kindlasti tasub esitada töötajale korrektselt vormistatud kirjalikke hoiatusi ning edastada need talle isiklikult allkirja vastu. Advokaadi abi kulub ära ka töösuhete lõpetamisel, et enne töölepingu ülesütlemist oleksid kõik vajalikud tõendid kogutud ja töölepingu ülesütlemise avaldus korrektselt vormistatud.

Kokkuvõttes tasub alati meeles pidada, et kogu suhtlus võlgnike ja lepingupartneriga peaks toimuma kirjalikult ning tõendeid tuleks koguma hakata enne, kui on üldse oht, et võiks vaidlus tekkida. Kui asuda tõendeid koguma pärast seda, mil vaidlus on juba tekkinud, siis on üldjuhul sellega juba hiljaks jäädud.

 

Keijo Lindeberg
Advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaat

Helena Noot
Advokaadibüroo LINDEBERG jurist

Avaldatud EPL lisalehes “Oma Äri”