Keijo Lindebergi ja Aldo Vassari artikkel “Kes vastutab katkise teleri eest?”

Keijo

15.03.2021

2021. a veebruaris tegi Tarbijavaidluste komisjon olulise lahendi, mis käsitleb osapoolte tõendamiskoormist e-poest ostetud toote purunemise korral. Eriti aktuaalne on see lahend kergesti puruneva elektroonika puhul, mille heaks näiteks on telerid.

Klassikaline olukord on järgmine: kuller läheb tootele järgi e-poe või tema maaletooja lattu ning kaup toimetatakse kulleri poolt tarbijani.

Aldo

Kauba üleandmisel pakendil olulisi vigastusi pole ning tarbija võtab kauba vastu. Samal päeval või mõni päev hiljem annab tarbija e-poele teada, et teleri ekraanil on vigastus, mistõttu soovib ta uut telerit.

Tarbijavaidluste komisjon on sellises vaidluses teinud lahendi, kus märkis:

Komisjon märgib, et antud asjas on väga keeruline tagantjärele tuvastada tekkinud puuduse põhjuseid. Võlaõigusseadus (edaspidi VÕS) § 218 lg 2 kohaselt vastutab tarbijalemüügi puhul müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

Pooled ei vaidle selle üle, et Tarbija kirjeldatud puudus (teleri ekraan on ülemises paremas nurgas katki) kaubal esineb ning Tarbija teavitas Kauplejat avastatud puudusest samal päeval pärast kauba kättesaamist.

Komisjoni arvates ei ole VÕS § 218 lg 2 teises lauses sätestatud eeldus, et mittevastavus lepingutingimustele oli olemas asja üleandmise ajal, käesoleval juhul vastuolus asja või puuduse olemusega. Kuna teleri puhul esineva puuduse olemus ei välista seda, et puudus esines asja üleandmise ajal, tuleb VÕS § 218 lg 2 teise lause kohaselt eeldada, et lepingutingimustele mittevastavus (ekraani defekt) oli olemas asja üleandmise ajal ning kohustus tõendada vastupidist lasub Kauplejal.

Komisjon leiab, et käesoleval juhul ei ole Kaupleja tõendanud, et Tarbijale anti üle lepingutingimustele vastav kaup. Komisjon möönab, et Kauplejal on seda väga keeruline tõestada, kuid igal juhul ei saa VÕS § 218 lg-st 2 tulenevat kohustust pidada täidetuks üldsõnalise hinnangu andmisega Tarbija tehtud fotodele (katkisest) telerist ja selle pakendist. Teadaolevalt ei ole Kaupleja kauba ega pakendi vigastustega vahetult tutvunud, rääkimata tõsikindlast tuvastamisest (nt ekspertiisi abil), kuidas teleri ekraani vigastus võis tekkida.

Eeltoodu seab väga keerulise tõendamiskoormise kauplejale, kes peab suutma tõendada, et tarbijale üle antud kaup oli terve. Sageli proovivad kauplejad seda probleemi lahendada tarbijale antud kohustusega mitte võtta kullerilt vastu kahjustatud pakendiga toodet. Samas ei ole ka see alati piisav, kuna üldjuhul alati on pakenditel mingisuguseid pisivigastusi ja kriimustusi ning alles hiljem selgub, et vigastus on ka pakendi sees olnud tootel.

Kokkuvõttes peaks iga kaupleja huvi olema ammendavalt fikseerida kauba seisukord kullerile üleandmise ajal ning samuti tarbijani jõudmise ajal. Seega on soovitatav nõuda, et pakend avatakse tarbijani jõudes kulleri ja tarbija poolt ühiselt ning fikseeritakse kauba seisukord. Vastasel korral on väga suur oht, et avastatud vigastuse eest vastutab kaupleja.

Kui kauba seisukorra fikseerimine on jäänud tegemata, siis tuleb kindlasti tellida ekspertiis vigastuse põhjuse väljaselgitamiseks ning loota, et ekspert suudab anda ammendava hinnangu vigastuse põhjuse kohta. Aga ka ekspertiis võib olla ebapiisav, kuna ka juhul, kui ekspertiisi kohaselt on vigastuse põhjuseks löök/kukkumine, mitte näiteks ebaõiged võtted teleri tõstmisel, on keeruline tõendada, et teler sai löögi või kukkus kulleri süül, mitte pärast tarbijale üleandmist. Seega kõige riskivabam on ikkagi nõuda pakendi avamist tarbija ning kulleri poolt ühiselt.

Ülevaade Tarbijavaidluste komisjoni 2020. a olulisematest lahenditest seoses e-kaubandusega:

www.lindeberg.legal/publikatsioonid/tarbijavaidluste-komisjoni-lahendid-2020

 

Advokaadibüroo LINDEBERG on Eesti E-kaubanduse Liidu ametlik õiguspartner ning Advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaat Keijo Lindeberg on Eesti E-kaubanduse Liidu esindajana Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti Tarbijavaidluste komisjoni liige.

Keijo Lindeberg
Advokaadibüroo LINDEBERG advokaat

Aldo Vassar
Advokaadibüroo LINDEBERG advokaat

Artikkel on avaldatud Eesti E-kaubanduse Liidu veebilehel.